I. Läsa på iPad

I Skolverkets artikel  Läsning i förändring kan man läsa att vårt sätt att förhålla oss till texter har förändrats genom datorns inträde i våra liv, men också genom ökad kunskap om olika typer av läsande. 
Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet framhåller att oavsett om vi läser en bok eller om vi läser på datorn finns vissa gemensamma sätt att tänka, förstå, dra slutsatser, ta ut detaljer och se samband. 

Elevers förförståelse och erfarenheter av olika texttyper har stor betydelse för om eleven kan ta till sig innehåll och se samband i de texter han eller hon läser. För att elevers läsförmåga ska utvecklas inom alla skolans ämnesområden krävs det att alla lärare talar om texter i undervisningen.